Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

To local politicians in Trosa – cancel project new road!

I sent this to our local polticians, who will decide to build a new big road that we don´t need. For english version, look below the Swedish text. I also translated the drawing. It´s not easy to translate, but I tried the best I could 🙂

Till TROSA KOMMUN, Kommunfullmäktige 2016-11-30
Angående Trosa förbifart/Infart Västra och expansionsplanerna för Tureholmshalvön
Beslut om finansiering bör avslås. Syftena med byggnationen enligt avtalet från 2009 har upphört.

Avtal med Trafikverket avseende förbifart Trosa 2009

Avtalet som har träffades med Trafikverket 2009 anger att förbifarten ska byggas för att:

a) Avlasta Smäckbrogatan.

Enligt Trafikverkets utredningar kommer förbifarten inte att avlasta Smäckbrogatan.

b) Möjliggöra betydande expansion väster om Trosa.

Hela Tureholmshalvön omfattas numera också av förbifartsprojektet. Den ingick inte i det område, som avtalet från 2009 anger.

Expansionsbehov väster/söder om Trosa finns inte. Trosa växer naturligt åt öster/norr mot den framtida centralorten Vagnhärad när Ostlänken blir kommunens största målpunkt.

Idag styr beräknad kostnad för vägen omfattningen av exploateringen. Det är inte ett giltigt syfte enligt träffat avtal.

Förslag till beslut bör avslås då finansieringsförslaget riskerar att belasta skattebetalarna.

Ekonomi 2009 och 2016

a) Byggkostnad beräknades 2009 till 47 miljoner där kommunens del avsåg 28 miljoner, motsvarande 60%. Resterande 40% skulle förskotteras av kommunen.

Dessa 47 miljoner har fram till 2016 växt till 150 miljoner kronor, en ökning på 219%. Trots att periodens inflation/prisökning endast varit 4-5%. Kostnadsökningen visar att projektet bör avbrytas på grund av hög risk för ytterligare kostnadsökningar, som inte följer generell inflation/prisökning.

b) Finansieringsförslaget tar endast fasta på nuvarande beräknade kostnader för byggnationen

Förslaget utelämnar reserveringar för kapitalkostnader för den tid kommunen behöver låna pengar fram till att intäkter kommer in. En grov beräkning indikerar totala kostnader för kommunen på minst 120 miljoner kronor, vilket innebär att förslaget till finansiering saknar täckning för ca 15 miljoner kronor. Uppgift om hur de kostnaderna ska finansieras saknas.

c) Finansieringsförslaget reserverar inte för tillkommande kostnader eller hur dessa ska täckas.

En grov beräkning utifrån projektets historik beträffande prisökningar indikerar ökningar i spannet 12-75 miljoner kronor.

Orimlig Exploatering?

Förslaget anger att 670 bostäder omfattas av krav på exploateringsavgift.

Vid en jämförelse med 2009 års ekonomi motsvarade kostnaden ett exploateringsbehov på 280 bostäder i Västra Trosa. Sedan dess har Tureholmshalvön lagts till i exploateringsplanerna i syfte att klara de ökade kostnaderna för förbifarten.

Om full finansiering ska ske genom uttag av exploateringsavgifter innebär det att västra/södra Trosa behöver exploateras med nästan 790 bostäder. Skulle det tillkomma ytterligare kostnader kan det handla om ytterligare 200-700 bostäder.

Redan 670 bostäder motsvarar 89% av kommunens behov av nya bostäder för en 20års-period. Vid full finansiering genom exploateringsintäkter ökar siffran till 105% av totalt behov. Ytterligare kostnader skulle medföra att andelen ökar till 198%!

Exploateringens föreslagna omfattning är inte rimlig.

Allemansrättlig mark som försvinner och negativ miljöpåverkan

De förutsättningar som rådde vid undertecknandet av avtalet 2009 skulle ha inneburit att ungefär 437 000 m² allemansrättslig naturmark skulle försvinna till förmån för vägbygge och exploatering.

Nuvarande finansieringsförslag innebär att ca 927 000 m² naturlandskap, som idag är allemansrättsligt tillgängligt för alla försvinner. En ännu större yta kommer att utsläpps- och bullerstöras. Vid tillkommande kostnader där ytterligare exploatering ska täcka kostnaderna kommer markförlusten för allmänheten uppgå till 1,2 – 1.6 miljoner m².

Med dagens klimatåtaganden, Parisavtalet och allmänhetens önskemål om att få leva i utsläpps- och bullerfria områden är projektet att bygga en stor väg och genomföra en irreparabel exploatering av stora ytor naturlandskap inte attraktiv för nyinflyttande invånare.

Kommunen använder havsörnen i turistreklamen. Trosas havsörnar, fiskgjusar och andra skyddsvärda arter riskerar att utsättas för bullerstörningar och förlust av födosöksområden och potentiella häckningsplatser om förbifarten och exploateringen genomförs. Havsörnen kommer att försvinna om Tureholmshalvön exploateras.

Riskanalys

a) Finansieringsförslaget anger att 670 bostäder ska finansiera förbifarten/infarten.

Hur troligt är det att dessa bostäder kommer till stånd? Nyproduktion i Trosa idag har lång säljtid.

b) De angivna områdena på Tureholmshalvön är alla belägna i områden med höga naturvärden.

I översiktsplanen 2015 anges exploateringsplanerna för Tureholm endast med 26 röda streck på en karta på sid 96 med teckenförklaringen ”områden med bebyggelsetryck”. Varje streck motsvarar alltså 100 bostäder. Om området är lämpligt för byggnation framgår inte.

c) I översiktsplanen kan man för Tureholmsområdet utläsa att Länsstyrelsen och Trosa kommun har divergerande uppfattningar om hur skyddsvärd miljön är i området.

Det indikerar att exploateringsplaner kan utebli i stor skala på grund av höga skyddsvärden.

d) Boende på Tureholmshalvön, som har bosatt sig där av skälet att inte bo i bullerstörd tätort kommer att försvara sin rätt att behålla de höga naturvärdena och den bullerfria miljön.

Den aspekten kan fördröja eller helt hindra kommunens storslagna planer för halvön.

e) Av de områden som utpekas som exploateringsbara tillhör tre av fyra områden Tureholmshalvöns största markägare, även känd som en mycket skicklig förhandlare.
Det finns en stor risk att områdets största markägare förhandlar bort exploateringsavgifterna. Att kommunen utsätter sig för risk att tvingas tillmötesgå krav som gynnar denne, men som kan vara till nackdel för kommuninvånare och allmänhet, gör finansieringsförslaget mycket osäkert.

I Trosa råder Hvalfrihet

Trosa kommuns politiker: gör inte bort er! Avbryt istället projekt förbifart och börja tänka 2000-talstankar och utveckla Trosa kommun till en bullerfri plats att både bo och arbeta på utan behov av pendling. Ni är den generation politiker som kan göra skillnad nu. Försitt inte den chansen. Trosa borde vara vägledande i omställningsarbetet!

Anna Bohlin, Trosa anna@fargaregarden.se

Projekt förbifart/infart bör även avbrytas av skäl, som tidigare är anförda i skrivelse till kommunstyrelsen inför mötet 2016-11-15.

English version:

For Trosa, City Council 2016-11-30
Regarding Trosa new big road / Inbound West and expansion plans for Tureholm Peninsula
Funding decisions should be rejected. The objectives of the construction according to the agreement from 2009 has ended.

Agreement with the Swedish Transport Administration regarding new big road Trosa 2009

The agreement that has been reached with the Swedish Transport Administration in 2009 indicates that the new big road will be built to:

a) Relieve Smäckbro street.

According to the Finnish Transport Agency’s investigations will new big road not relieve Smäckbro street.

b) enable significant expansion west of the Trosa.

Full Tureholm peninsula covered now also the new big road project. It was not included in the area covered by the agreement from 2009 sets.

Expansion Needs west / south of the Trosa is not. Trosa is native to the east / north to the future central resort Vagnharad when Eastern Link is the municipality’s largest destination point.

Today controls the estimated cost of the road extent of exploitation. It is not a valid purpose under signed agreements.

Proposal for a decision should be rejected when the financing proposal is likely to be charged to taxpayers.

 

Economy in 2009 and 2016

a) Construction cost estimated 2009-47 million, with the municipal part of this was 28 million, representing 60%. The remaining 40% would be advanced by the municipality.

These 47 million has until 2016 grown to 150 million, an increase of 219%. Although the period of inflation / price increase was only 4-5%. The cost increase shows that the project should be stopped because of the high risk of further cost increases, which do not follow the general inflation / price increase.

b) The financing proposal will only be fixed at the current estimated cost of construction

The proposal excludes provisions for capital costs for the period of the municipality need to borrow money until the revenues coming in. A rough estimate indicates total costs for the municipality of 120 million, which means that the proposed financing of network coverage for about 15 million. Information on how the costs are to be financed missing.

c) The financing proposal will not reserve for additional costs or how they should be covered.

A rough calculation based on the project’s history regarding price increases indicate increases in the range of 12-75 million.

Excessive Exploitation?

The proposal states that 670 dwellings subject to exploitation fee.

In a comparison with the 2009 economy corresponded to the cost of the development needs of 280 homes in the West Trosa. Since then Tureholm peninsula added to the development plans in order to cope with the increased costs of passing.

If full funding will be done through the collection of exploitation charges means that western / southern Trosa needs to be tapped by almost 790 homes. Should there be additional costs may be about 200-700 additional housing.

Already 670 homes corresponds to 89% of the municipality’s need for new housing for a 20-year period. At full funding through exploitation revenue figure increases to 105% of total needs. Additional costs would mean that the proportion increases to 198%!

Exploitation proposed scope is not reasonable.

Public available land disappears and the negative environmental impact

The conditions that prevailed at the signing of the agreement in 2009 would have meant that about 437 000 m² roam legal uncultivated land would disappear in favor of road construction and exploitation.

Current funding proposal means that approximately 927 000 m² natural landscape, which today is the right of public available to all disappear. An even larger area will be emission and bullerstöras. At additional costs for further development will cover the costs will land loss to the public amounting to 1.2 – 1.6 million m².

With today’s climate commitments, the Paris Agreement and the public’s desire to live in the emissions and noise-free areas, the project to build a major road and implement an irreparable exploitation of large-area natural landscape is not attractive for newly arrived residents.

The municipality uses sea eagle in tourism advertising. Trosa’s sea eagles, ospreys and other protected species are vulnerable to noise pollution and the loss of feeding areas and potential breeding places for passing and exploitation carried out. Havsörnen will disappear if Tureholm peninsula exploited.

Risk Analysis

a) The financial proposal specifies that 670 homes will finance the new big road / entrance.

How likely is it that these homes come about?

b) The designated areas of Tureholm Peninsula are all located in areas of high conservation value.

In the Master Plan 2015 stated development plans Tureholm only 26 red line on a map on page 96 with the legend “areas of urban pressure”. Each line thus corresponds to 100 homes. If the area is suitable for construction is not clear.

c) The master plan can be for Tureholm area deduce that the County Council and Trosa have divergent views of how the environment is worthy of protection in the area.

It indicates that the exploitation plans may fail on a large scale because of the high conservation values.

d) Accommodation at Tureholm Peninsula, which have settled there for the reason not to stay in the noise disturbed urban area will defend its right to maintain the high natural values and the noise-free environment.

This aspect can delay or completely prevent the municipality’s grand plans for the peninsula.

e) Of the areas identified as exploitation belongs only three of the four areas Tureholm Peninsula’s largest landowners, also known as a highly skilled negotiator.

There is a great risk that the area’s largest landowners negotiate away the exploitation charges. The municipality put themselves at risk of being forced to meet requirements that favor him, but that may be to the detriment of local residents and the general public, making the financing proposal is very uncertain.

Welcom to Trosa

Trosa municipality’s politicians: do not fool yourself! Cancel New big road Project and start thinking 2000s ideas and develop Trosa to a noiseless place to both live and work without the need for commuting. You are the generation of politicians who can make a difference now. Försitt not that chance. Trosa should guide the conversion work!
Anna Bohlin, Trosa

31 thoughts on “To local politicians in Trosa – cancel project new road!”

  1. I promise to tell you. Probably they will treat the letter with silence and go on like nothing happened. But a part of me wants to believe you can get into the good parts of politicians minds and make an impact. Maybe they want to save Trosa nature too, they just don’t know how to say no to grandiose projects that will go wrong.

   Liked by 1 person

   1. I hope that you are right. I have found that if you can find one person who is willing to listen to you and perhaps speak on your behalf to his or her peers, you’ll find that there is more than one amongst them who is sympathetic to your cause, but previously said nothing due to peer pressure. The key is to find that one conscientious person. Not easy, but worth a try. I wish you success.

    Liked by 1 person

    1. Thank you and I think you are right. It’s about finding the right person and the right ears. I will keep searching until I find enough people who are willing to speak up 🙂

     Liked by 1 person

 1. Great post Anna. That was very detailed and comprehensive. If they ever find out that the whole world is watching they might think twice before moving against you.
  Leslie

  Liked by 1 person

    1. You are right. They act like teenagers when they get questions of what they’re doing. They just answer -“nothing special”. And we all have been teens, so we all know what that answer means 😉

     Liked by 1 person

      1. Exactly. They think they are smart and they don’t want questions, but then in the end it often turns out not to be that smart of them. They fail bigtime because they didn’t ask us. Never underestimate people’s real smartness. That smartness can be very helpful.

       Like

      2. I agree. They are very self assured about being able to decide what ever they want. But when it goes wrong they blame others. That’s not right either.

       Liked by 1 person

      3. Most of the problems arise when the government doesn’t listen to the people. They have no one to blame but themselves.
       Leslie

       Liked by 1 person

      4. Exactly! It isn’t about doing what people say, it’s about listening to what they say and then weight in what you heard with what you think for yourself that matters. People want to be heard, not always be right. That’s a huge difference. Politicians thinks they have to do what people say if they listen to them, so they avoid listening.

       Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.