Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 15


Del 15

For English look below the Swedish text

Alla ur invånarskaran gick inte på avledningsmanövern. De sökte i Ville och Valles spår och fann att någon med ännu större spår hade gått bredvid dem under hela den tid vägprojektet gick att spåra tillbaka i tid.
De tyckte att Ville och Valle skulle få en chans att rätta till sina feltänkta planer och försökte göra dem uppmärksamma på att omvärlden hade förändrats sen deras planer tog form. De mest skarpögda invånarna hade också noterat att Ville och Valles anledningar till att bygga vägen inte längre stämde. De talade de om för Ville och Valle, som vägrade lyssna till vad de kritiska invånarna försökte säga.

Ville och Valle hade full tilltro till projektet eftersom Viktor hade än en gång hade lovat dem guld och gröna skogar om de fortsatte planerna. Ville och Valle ville bli större och störst, så det Viktor utlovade gick helt i linje med deras önskemål om den egna storslagenheten.

De fortsatte därför sitt projekt och fortsatte att slå dövörat till invånarnas varningssignaler om att den lilla staden skulle fara riktigt illa om de tog bort den lilla kvarvarande naturbit som fanns kring den lilla staden. Omvärldens kloka människor, ja det finns fortfarande några få kvar av den sorten i den här sagan, hade kommit på att naturen behövdes för att mänskligheten skulle kunna överleva på planeten i kommande generationer också.

Hur sagan slutar?

Ja, det mina vänner, det kan ni bestämma alldeles själva.

Ville, Valle och Viktor är inte tre små män som vill bli störst. Ville, Valle och Viktor kan vara vem som helst av oss i olika skepnader. Det kan vara enskilda personer, politiker, organisationer, företag, föreningar, ja kanske till och med djuren råkar ut för Ville, Valle och Viktor bland de sina. Viktor behöver inte ens vara en person utan ett hypnotiskt intresse som driver personer till storslagna men oigenomtänkta projekt. Viktor kan vara tillväxt, vinst, icke vinst, makt, ja till och med miljöintresse eller något annat som fastnat på hjärnan hos en grupp människor.

Om ni tycker att de Ville, Valle och Viktor ni har i er närhet gör ett utmärkt jobb, då fortsätter ni stödja deras planer.
Tycker ni att era Ville, Valle och Viktor verkar ha skumma planer som gör mer skada än gott, då ska ni aldrig sluta att protestera mot planerna utan fortsätta att sprida information som gör att fler öppnar ögonen i tid och räddar det som räddas kan.

I den här sagan handlar planerna om en väg och exploatering av naturmark. Men i din närhet kanske något annat pågår som har liknande aktörer bakom storslagna planer.

Sensmoralen jag lämnar er med är – håll alltid ögonen öppna när folk pratar om storslagna projekt och lovar guld och gröna skogar. Guldet och den gröna skogen hamnar aldrig hos någon annan än grundaren av det storslagna projektet. Det är alltid casinoägaren som tar hem den verkliga vinsten. Glöm aldrig det!

Part 15

All of the inhabitants did not fall for the diverting operation. They searched for Dunno`s and Yanno’s history and found that someone with greater influencehad gone beside them from the time the road project started.
They thought Dunno and Yanno would have a chance to correct their subtle plans, trying to remind them that the outside world had changed since their plans took shape. The most sharp residents had also noted that Dunno and Yanno’s reasons for building the road no longer matched. They talked to Dunno and Yanno, but they refused to listen to what the critical residents tried to say.

Dunno and Yanno had full confidence in the project because Victor had once again promised them gold and green forests on the continued plans. Dunno and Yanno wanted to be bigger and bigger, so what Victor promised went completely in line with their wishes for their own greatness.

They therefore continued their project and continued to defeat the residents warning signs that the small town would go really bad if they removed the little remaining piece of nature that was around the small town. The wise people of the world, yes, there are still a few left of that kind in this saga, had come to the fact that nature needed to survive on the planet in future generations as well.

How the story ends?

Yes, my friends, you can decide that yourselves.

Dunno, Yanno and Victor are not three small men who wants to be greatest. Dunno, Yanno and Victor can be any of us in different ways. There may be individuals, politicians, organizations, companies, associations, maybe even the animals happen to be Dunno, Yanno and Victor in their habitats. Victor does not even need to be a person but a hypnotic interest that drives people into magnificent but unwise projects. Victor can be growth, profit, nonprofit, power, yes even environmental interest or something else stuck on the mind of a group of people.

If you think the Dunno, Yanno and Victors in your area do an excellent job, then you shall continue to support their plans.
If you think your Dunno, Yanno and Victor seem to have shameful plans that hurt our planet, you shall continue protesting against the plans by continuing to spread information that will allow more people to open their eyes in time and save what is left to be saved.

In this saga, plans for a new road and exploitation of natural land are the theme. But in your vicinity, something else may happen that has similar actors behind the grand plans.

The moral I leave you with is – Always keep your eyes open when people talk about grand projects and promise gold and green forests. Gold and the green forest never ends up with anyone other than the founder of the grand project. It is always the casino owner who wins. Never forget that!

Anna Bohlin
2017

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

9 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 15”

      1. We had a heatwave here couple of days ago, but now it’s the other way around instead. Weird weather.

       Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.