Warning of grand projects!

An old post that’s getting closer to truth everyday when it comes to how politicians waste our money on useless projects, so I do a repost of it. Anna

How you do recognize grandiose projects that could harm you and your environment.

 

1. If something sounds too good to be true, it’s often NOT TRUE.

2. If the driving force behind the grand project seems to be in a rush decision. Be extremely vigilant.

3. If the project leaders don’t want to listen to the critics and trying to minimize them. Listen to the critics, NOT those who try to belittle them.

4. If the grandiose project leaders are trying to eliminate criticism by quell the voices of others, be very vigilant.

5. If project managers constantly denies adverse information with beautiful words only and no evidence, be extremely vigilant.

6. If anyone speaks beautiful about the grandiose project, but stumbles on the logic of the vision, be properly vigilant.

7. If the project’s great small men attempt to explain the economic situation in terms you don’t understand. Review and be vigilant.

8. If the small big men of the grand project sits on all chairs at the same time. Be totally critical.

9. If project management team says there’s no other options to a great future, and there fore rejects all alternatives. Be particular vigilant.

10. If the project seems to evade the decision paths, rename, or get documents that mysteriously disappear. Wake up from slumber. Be wide awake at what is happening.

11. Those, who drives grandiose projects. Always check how much risk they’re taking and how much of other people’s assets they’re playing with.

12. If a grandiose project have gone haywire and leaders still claim they’re right, then you can conclude that the project was too grandiose and led by little men who still want’s to be the biggest.

En svensk version av detta inlägg kan ni se på:

Varning för Storslagna projekt | TROSA-SPEGLINGAR

 

Anna 2015

Advertisements

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 15


Del 15

For English look below the Swedish text

Alla ur invånarskaran gick inte på avledningsmanövern. De sökte i Ville och Valles spår och fann att någon med ännu större spår hade gått bredvid dem under hela den tid vägprojektet gick att spåra tillbaka i tid.
De tyckte att Ville och Valle skulle få en chans att rätta till sina feltänkta planer och försökte göra dem uppmärksamma på att omvärlden hade förändrats sen deras planer tog form. De mest skarpögda invånarna hade också noterat att Ville och Valles anledningar till att bygga vägen inte längre stämde. De talade de om för Ville och Valle, som vägrade lyssna till vad de kritiska invånarna försökte säga.

Ville och Valle hade full tilltro till projektet eftersom Viktor hade än en gång hade lovat dem guld och gröna skogar om de fortsatte planerna. Ville och Valle ville bli större och störst, så det Viktor utlovade gick helt i linje med deras önskemål om den egna storslagenheten.

De fortsatte därför sitt projekt och fortsatte att slå dövörat till invånarnas varningssignaler om att den lilla staden skulle fara riktigt illa om de tog bort den lilla kvarvarande naturbit som fanns kring den lilla staden. Omvärldens kloka människor, ja det finns fortfarande några få kvar av den sorten i den här sagan, hade kommit på att naturen behövdes för att mänskligheten skulle kunna överleva på planeten i kommande generationer också.

Hur sagan slutar?

Ja, det mina vänner, det kan ni bestämma alldeles själva.

Ville, Valle och Viktor är inte tre små män som vill bli störst. Ville, Valle och Viktor kan vara vem som helst av oss i olika skepnader. Det kan vara enskilda personer, politiker, organisationer, företag, föreningar, ja kanske till och med djuren råkar ut för Ville, Valle och Viktor bland de sina. Viktor behöver inte ens vara en person utan ett hypnotiskt intresse som driver personer till storslagna men oigenomtänkta projekt. Viktor kan vara tillväxt, vinst, icke vinst, makt, ja till och med miljöintresse eller något annat som fastnat på hjärnan hos en grupp människor.

Om ni tycker att de Ville, Valle och Viktor ni har i er närhet gör ett utmärkt jobb, då fortsätter ni stödja deras planer.
Tycker ni att era Ville, Valle och Viktor verkar ha skumma planer som gör mer skada än gott, då ska ni aldrig sluta att protestera mot planerna utan fortsätta att sprida information som gör att fler öppnar ögonen i tid och räddar det som räddas kan.

I den här sagan handlar planerna om en väg och exploatering av naturmark. Men i din närhet kanske något annat pågår som har liknande aktörer bakom storslagna planer.

Sensmoralen jag lämnar er med är – håll alltid ögonen öppna när folk pratar om storslagna projekt och lovar guld och gröna skogar. Guldet och den gröna skogen hamnar aldrig hos någon annan än grundaren av det storslagna projektet. Det är alltid casinoägaren som tar hem den verkliga vinsten. Glöm aldrig det!

Part 15

All of the inhabitants did not fall for the diverting operation. They searched for Dunno`s and Yanno’s history and found that someone with greater influencehad gone beside them from the time the road project started.
They thought Dunno and Yanno would have a chance to correct their subtle plans, trying to remind them that the outside world had changed since their plans took shape. The most sharp residents had also noted that Dunno and Yanno’s reasons for building the road no longer matched. They talked to Dunno and Yanno, but they refused to listen to what the critical residents tried to say.

Dunno and Yanno had full confidence in the project because Victor had once again promised them gold and green forests on the continued plans. Dunno and Yanno wanted to be bigger and bigger, so what Victor promised went completely in line with their wishes for their own greatness.

They therefore continued their project and continued to defeat the residents warning signs that the small town would go really bad if they removed the little remaining piece of nature that was around the small town. The wise people of the world, yes, there are still a few left of that kind in this saga, had come to the fact that nature needed to survive on the planet in future generations as well.

How the story ends?

Yes, my friends, you can decide that yourselves.

Dunno, Yanno and Victor are not three small men who wants to be greatest. Dunno, Yanno and Victor can be any of us in different ways. There may be individuals, politicians, organizations, companies, associations, maybe even the animals happen to be Dunno, Yanno and Victor in their habitats. Victor does not even need to be a person but a hypnotic interest that drives people into magnificent but unwise projects. Victor can be growth, profit, nonprofit, power, yes even environmental interest or something else stuck on the mind of a group of people.

If you think the Dunno, Yanno and Victors in your area do an excellent job, then you shall continue to support their plans.
If you think your Dunno, Yanno and Victor seem to have shameful plans that hurt our planet, you shall continue protesting against the plans by continuing to spread information that will allow more people to open their eyes in time and save what is left to be saved.

In this saga, plans for a new road and exploitation of natural land are the theme. But in your vicinity, something else may happen that has similar actors behind the grand plans.

The moral I leave you with is – Always keep your eyes open when people talk about grand projects and promise gold and green forests. Gold and the green forest never ends up with anyone other than the founder of the grand project. It is always the casino owner who wins. Never forget that!

Anna Bohlin
2017

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 12


Del 12

For English look below the Swedish text

Några invånare i den lilla staden, som nu höll på att bli en större stad, hade struntat i att lyssna på Ville och Valle. De hade i stället riktat öronen ut mot omvärlden och kände till den stora världsöverenskommelsen att sluta göra illa jordklotet med buller, utsläpp och avskogning. Några av Villes gamla kompisar försökte prata med Ville och göra Ville uppmärksam på detta faktum att Valle var inne på helt fel spår med vägbygget. Ville ville inte höra på, eller kanske inte vågade höra på.

Valle hade ju sagt, eller snarare kanske Viktor hade ju sagt att staden måste fortsätta att bli större för att bli av med de pinsamt stora skulderna Ville och Valle hade orsakat staden. På vilket sätt ekonomin skulle förändras till det bättre hade nog varken Ville eller Valle någon egentligen koll på, de bara hoppades på att en dag hitta en vinstlott av en ren slump. Kanske när staden blev dubbelt som stor som när de kommit till staden, kanske när den blev tredubbelt så stor. De visste inte, de bara fortsatte på inslagen väg helt enkelt. Att stanna upp skulle vara en prestigeförlust och innebära att de tre små männen skulle känna sig ännu mindre. Deras egenkärlek växte för varje meter staden växte helt enkelt.

Part 12

Some inhabitants of the small town, which were now becoming a major city, had stopped listen to Dunno and Yanno. Instead, they had turned their ears to the world and knew the big world agreement to stop hurting the planet with noise, emissions and deforestation. Some of Dunno´s old friends tried to talk to Dunno and make Dunno pay attention to the fact that Yanno was on a completely wrong track with road construction. Dunno would not listen, or maybe dared not listen.

Yanno, or probably, Victor had said, that the city must continue to grow to get rid of the embarrasing big debts Dunno and Yanno had caused the city. In what way the economy would change for the better, Dunno or Yanno did not know, they just hoped to find a winning ticket of a pure luck one day. Perhaps when the city became twice as big, maybe when it was tripled. They did not know, they just continued their growing plans. Stop the project would be a prestige loss and mean that the three little men would feel even less. Their love for themselves grew for every meter the city grew.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 9


Del 9

For English look below the Swedish text

Ville och Valle lurades egentligen inte i den meningen att de talade vitt och brett om den nya vägen eller Viktors byggplaner för den delen heller. De pratade helt enkelt inte särskilt mycket alls om vägen eller byggplanerna någonstans. De gjorde som de alltid hade gjort, de smög in sina planer lite här och där utan att invånarna märkte något.

De enda som de behövde övertyga var de som skulle bygga vägen och de som verkligen kunde sätta stopp för planerna. De som skulle bygga vägen fick ett rejält fint erbjudande från Ville och Valle om att staden kunde betala större delen av vägen om de som skulle bygga vägen lovade att bygga den snabbt. Varifrån de skulle få de pengarna att betala med hade de först ingen aning om. Men Viktor hade sagt att de bara måste se till att få vägen på plats, annars kunde han ju inte börja bygga. Om Viktor inte kunde börja bygga, kunde han heller inte förvandla sin mark till massor av pengar, som var hans enda plan och enda anledning att han hängde ihop med Ville och Valle.

De som kunde sätta stopp på planerna var goda medhjälpare till Viktor, så de hade inga problem med att helt enkelt strunta i att undersöka om vägprojektet och byggplanerna verkligen var kloka att genomföra eller inte.

Part 9

Dunno and Yanno were not really fooling the citizens in the sense that they spoke widely about the new road or Victor’s development plans for that matter. They simply did not speak much at all about the road or building plans. They did as they always had done, they made their plans a little here and there without the inhabitants of the town noticing anything.

The only ones they needed to convince were those who could build the road and those who could execute the plans. Those who were going to build the road got a really nice offer from Dunno and Yanno. The city could pay most of the road, if those who were to build the road promised to build it fast. They did not know where to find the money to pay with, they made the promise anyway. Victor had said that they only had to make sure that the road was in place, otherwise he could not start building. If Victor could not begin to build, he could not turn his land into lots of money, which was his only plan and the only reason he was hanging out with Dunno and Yanno.

Those who could execute the plans were good assistants to Victor, so they had no trouble simply ignoring whether the road project and building plans were really wise to implement or not.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 7


Del 7

For English look below the Swedish text

Ville och Valle fann råd hos den genialiske Viktor såklart. Allt var frid och fröjd igen. Nu skulle allt ordna sig. Nu skulle staden bli ännu större och då skulle allt lösa sig som i ett trollslag. Det hade i alla fall Viktor slagit i dem och de trodde blint på honom. Han var ju så smart.

Viktor hade hittat på att de kunde bygga i hans stora skog och på hans stora fält. Av någon anledning i någon tid hade Viktor lyckats lägga under sig en stor del av stadens naturmarker. Ville och Valle begrep inte bättre än att naturmark var fullständigt värdelös och inte tjänade något som helst syfte om man inte bebyggde den. De såg Viktors markegendomar som en skänk från ovan. Här skulle byggas, här skulle utökas, här skulle stadens ekonomi ha chans att återhämta sig. Ville och Valle skulle skriva in sig i historien som de som utvecklat den lilla staden till en stor stad. Nu gällde det bara att övertyga de som behövde hjälpa dem att genomföra detta storslagna projekt.

Part 7

Dunno and Yanno found the advice of the genius Victor of course. Everything was okay again. Now everything should get going again. The city would become even bigger and then everything would be magic. They believed Victor blindly. He was so clever.

Victor had found that they could build lots of houses in his large forest and in his big fields. For some reason, Victor had managed to occupy a large part of the city’s nature. Dunno and Yanno did not understand better than the fact that natural land was completely useless and did not serve any purpose unless you built on it. They saw Victor’s land properties as a gift from above. The city economy had a chance to recover. Dunno and Yanno would make history as those who developed the small city into a big city. Now they just had to convince those who needed to help them to succeed in this magnificent project.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 5


Del 5

For English look below the Swedish text

De upptäckte att det gick ganska lätt att genomföra planerna för staden utan att direkt fråga någon annan. De liksom smög in utbyggnader här och där varje år. De såg dessutom till att nytillkomna invånare var tvungna att arbeta utanför den lilla staden om dagarna. På så vis minskade Ville , Valle och Viktor risken för att någon skulle komma på dem och försöka protestera mot deras planer. De som åkte ut ur staden om dagarna hade helt enkelt inte så stor möjlighet att hålla ett öga på trion och deras förehavanden i den lilla staden. Om någon ändå ställde kritiska frågor lyckades de alltid avfärda de besvärliga frågorna genom att få frågeställarna att känna sig obekväma. På ett tidigt stadium hade de lyckats bli kompis med pappersmurvlarna som skrev tidningsartiklar om staden. Så om någon riktigt kritisk invånare försökte få uppmärksamhet kring allt hemlighetsmakeri som Ville och Valle höll på med kom sådana inte så långt. Ville och Valle såg varje år till att bjuda de hjälpsamma murvlarna på en liten middag vid deras årliga julavslutning, som tack. Stämningen var alltid mycket gemytlig och Viktor sågs sällan till. De flesta invånare levde nog med uppfattningen att det var Ville och Valle som styrde och ställde med allt.

Part 5

They discovered that it was quite easy to implement plans for the city without ask someone else. They liked to hide exploitation and not tell anyone until it was done and finished. Those who went out of the city during the work days just did not have as much opportunity to keep an eye on the trio and their plans for the small town. If anyone still posed critical questions, they managed to always dismiss the troublesome issues by getting the questioners feel uncomfortable. Early on, they had managed to become friends with the paper people, who wrote newspaper articles about the city. So when critical persons tried to get attention for all the secrecy that Dunno and Yanno kept, the paper people guarded Dunno and Yanno. Dunno and Yanno invited the helpful paper people to a small dinner at their annual Christmas brake, as a big thank you. The atmosphere was always very jovial and Victor was rarely seen. Most citizens thought that it was Dunno and Yanno who were in charge and everything was okay.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 4


Del 4

For English look below the Swedish text

Eftersom de såg upp till Viktor, som var geniet i trion, ville de gärna efterlikna honom. Han hade ju en lagom gåtfull framtoning och beblandade sig inte så mycket med andra. Han höll sig i bakgrunden och tänkte ut nya planer och lät sin förvandlingsakt pågå ständigt i alla hörn av världen.
De visste att han bestämde, så när de fick chansen att basa över en hel liten stad ville de inte vara sämre. De gjorde som Viktor, de struntade i att höra efter med invånarna i staden. De tyckte Viktors storslagna planer var felfria, så att fråga några andra till råds skulle bara ta onödig tid och skapa onödiga frågor. Varken Ville eller Valle gillade besvärliga frågor.

Part 4

Victor was nearly a god for Dunno and Yanno. Victor was the genius of the trio. Dunno and Yanno would very much be like him, the smartest guy they knew. Victor had an enigmatic image and didn’t mingle much with others. He stayed in the background and figured out new grandiose plans and let his development plans go on constantly in all corners of the world.
They knew that he decided, so when they got the chance to boss over an entire small town they did not want to be outdone. They did as Victor told them to do. They did not bother to check with the citizens if they were ok with the grandiose plans. They thought Victor’s plans were faultless, so ask others would only take unnecessary time and create unnecessary issues. Neither Dunno or Yanno wanted inconvenient questions.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 3


Del 3

For English look below the Swedish text

Trion Ville, Valle och Viktor kom en dag av okänd anledning till den lilla fridfulla staden, där invånarna tyckte att de redan bodde på den bästa platsen på jorden. Trots det lyckades Ville, Valle och Viktor nästla sig in i deras lokala regering på olika vis. Viktor höll sig som vanligt i bakgrunden och syntes nästan aldrig till. Han lät Ville och Valle hålla i styret om vartannat. För honom kvittade det vem av dem som utnämnde sig till ledare i den lilla staden så länge det var Ville eller Valle. Det var mest Valle som tog täten och Ville följde lydigt efter. Ville ville ju inte svika sitt gäng. Det skulle skapa dålig stämning, även om Ville ibland tvivlade på att hans kompisar verkligen tänkte rätt.
Men Ville ville inte bråka och sätta sig på tvären.

Ingen i trion kunde förstå varför invånarna kunde förklara sig så nöjda med allt. Trion, eller ja, Viktor i huvudsak förstås, men de andra skulle protestera om någon försökte säga det, så vi säger hela trion i stället. Trion tyckte att denna lilla rara plats gott kunde växa och bli lite större. Fort skulle det gå tyckte de också. Annars hade det ju inget att göra om dagarna. De hade hittat rätt gott om pengar i stadens gemensamma kassa och dem ville de gärna sätta sprätt på. Eller egentligen var det ju Viktor som hade föreslagit det från början, det där med att de kunde bygga ut den lilla staden. Ville och Valle skulle ju få mer makt över fler då. Något som uppenbarligen lockade Ville och Valle tillräckligt mycket för att sätta igång planerna.

Part 3

Victor was nearly a god for Dunno and Yanno. Victor was the genius of the trio. Dunno and Yanno would very much be like him, the smartest guy they knew. Victor had an enigmatic image and didn’t mingle much with others. He stayed in the background and figured out new grandiose plans and let his development plans go on constantly in all corners of the world.
They knew that he decided, so when they got the chance to boss over an entire small town they did not want to be outdone. They did as Victor told them to do. They did not bother to check with the citizens if they were ok with the grandiose plans. They thought Victor’s plans were faultless, so ask others would only take unnecessary time and create unnecessary issues. Neither Dunno or Yanno wanted inconvenient questions.

They discovered that it was quite easy to implement plans for the city without ask someone else. They liked to hide exploitation and not tell anyone until it was done and finished. Those who went out of the city during the work days just did not have as much opportunity to keep an eye on the trio and their plans for the small town. If anyone still posed critical questions, they managed to always dismiss the troublesome issues by getting the questioners feel uncomfortable. Early on, they had managed to become friends with the paper people, who wrote newspaper articles about the city. So when critical persons tried to get attention for all the secrecy that Dunno and Yanno kept, the paper people guarded Dunno and Yanno. Dunno and Yanno invited the helpful paper people to a small dinner at their annual Christmas brake, as a big thank you. The atmosphere was always very jovial and Victor was rarely seen. Most citizens thought that it was Dunno and Yanno who were in charge and everything was okay.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt