Warning of grand projects!

An old post that’s getting closer to truth everyday when it comes to how politicians waste our money on useless projects, so I do a repost of it. Anna

How you do recognize grandiose projects that could harm you and your environment.

 

1. If something sounds too good to be true, it’s often NOT TRUE.

2. If the driving force behind the grand project seems to be in a rush decision. Be extremely vigilant.

3. If the project leaders don’t want to listen to the critics and trying to minimize them. Listen to the critics, NOT those who try to belittle them.

4. If the grandiose project leaders are trying to eliminate criticism by quell the voices of others, be very vigilant.

5. If project managers constantly denies adverse information with beautiful words only and no evidence, be extremely vigilant.

6. If anyone speaks beautiful about the grandiose project, but stumbles on the logic of the vision, be properly vigilant.

7. If the project’s great small men attempt to explain the economic situation in terms you don’t understand. Review and be vigilant.

8. If the small big men of the grand project sits on all chairs at the same time. Be totally critical.

9. If project management team says there’s no other options to a great future, and there fore rejects all alternatives. Be particular vigilant.

10. If the project seems to evade the decision paths, rename, or get documents that mysteriously disappear. Wake up from slumber. Be wide awake at what is happening.

11. Those, who drives grandiose projects. Always check how much risk they’re taking and how much of other people’s assets they’re playing with.

12. If a grandiose project have gone haywire and leaders still claim they’re right, then you can conclude that the project was too grandiose and led by little men who still want’s to be the biggest.

En svensk version av detta inlägg kan ni se på:

Varning för Storslagna projekt | TROSA-SPEGLINGAR

 

Anna 2015

Advertisements

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 15


Del 15

For English look below the Swedish text

Alla ur invånarskaran gick inte på avledningsmanövern. De sökte i Ville och Valles spår och fann att någon med ännu större spår hade gått bredvid dem under hela den tid vägprojektet gick att spåra tillbaka i tid.
De tyckte att Ville och Valle skulle få en chans att rätta till sina feltänkta planer och försökte göra dem uppmärksamma på att omvärlden hade förändrats sen deras planer tog form. De mest skarpögda invånarna hade också noterat att Ville och Valles anledningar till att bygga vägen inte längre stämde. De talade de om för Ville och Valle, som vägrade lyssna till vad de kritiska invånarna försökte säga.

Ville och Valle hade full tilltro till projektet eftersom Viktor hade än en gång hade lovat dem guld och gröna skogar om de fortsatte planerna. Ville och Valle ville bli större och störst, så det Viktor utlovade gick helt i linje med deras önskemål om den egna storslagenheten.

De fortsatte därför sitt projekt och fortsatte att slå dövörat till invånarnas varningssignaler om att den lilla staden skulle fara riktigt illa om de tog bort den lilla kvarvarande naturbit som fanns kring den lilla staden. Omvärldens kloka människor, ja det finns fortfarande några få kvar av den sorten i den här sagan, hade kommit på att naturen behövdes för att mänskligheten skulle kunna överleva på planeten i kommande generationer också.

Hur sagan slutar?

Ja, det mina vänner, det kan ni bestämma alldeles själva.

Ville, Valle och Viktor är inte tre små män som vill bli störst. Ville, Valle och Viktor kan vara vem som helst av oss i olika skepnader. Det kan vara enskilda personer, politiker, organisationer, företag, föreningar, ja kanske till och med djuren råkar ut för Ville, Valle och Viktor bland de sina. Viktor behöver inte ens vara en person utan ett hypnotiskt intresse som driver personer till storslagna men oigenomtänkta projekt. Viktor kan vara tillväxt, vinst, icke vinst, makt, ja till och med miljöintresse eller något annat som fastnat på hjärnan hos en grupp människor.

Om ni tycker att de Ville, Valle och Viktor ni har i er närhet gör ett utmärkt jobb, då fortsätter ni stödja deras planer.
Tycker ni att era Ville, Valle och Viktor verkar ha skumma planer som gör mer skada än gott, då ska ni aldrig sluta att protestera mot planerna utan fortsätta att sprida information som gör att fler öppnar ögonen i tid och räddar det som räddas kan.

I den här sagan handlar planerna om en väg och exploatering av naturmark. Men i din närhet kanske något annat pågår som har liknande aktörer bakom storslagna planer.

Sensmoralen jag lämnar er med är – håll alltid ögonen öppna när folk pratar om storslagna projekt och lovar guld och gröna skogar. Guldet och den gröna skogen hamnar aldrig hos någon annan än grundaren av det storslagna projektet. Det är alltid casinoägaren som tar hem den verkliga vinsten. Glöm aldrig det!

Part 15

All of the inhabitants did not fall for the diverting operation. They searched for Dunno`s and Yanno’s history and found that someone with greater influencehad gone beside them from the time the road project started.
They thought Dunno and Yanno would have a chance to correct their subtle plans, trying to remind them that the outside world had changed since their plans took shape. The most sharp residents had also noted that Dunno and Yanno’s reasons for building the road no longer matched. They talked to Dunno and Yanno, but they refused to listen to what the critical residents tried to say.

Dunno and Yanno had full confidence in the project because Victor had once again promised them gold and green forests on the continued plans. Dunno and Yanno wanted to be bigger and bigger, so what Victor promised went completely in line with their wishes for their own greatness.

They therefore continued their project and continued to defeat the residents warning signs that the small town would go really bad if they removed the little remaining piece of nature that was around the small town. The wise people of the world, yes, there are still a few left of that kind in this saga, had come to the fact that nature needed to survive on the planet in future generations as well.

How the story ends?

Yes, my friends, you can decide that yourselves.

Dunno, Yanno and Victor are not three small men who wants to be greatest. Dunno, Yanno and Victor can be any of us in different ways. There may be individuals, politicians, organizations, companies, associations, maybe even the animals happen to be Dunno, Yanno and Victor in their habitats. Victor does not even need to be a person but a hypnotic interest that drives people into magnificent but unwise projects. Victor can be growth, profit, nonprofit, power, yes even environmental interest or something else stuck on the mind of a group of people.

If you think the Dunno, Yanno and Victors in your area do an excellent job, then you shall continue to support their plans.
If you think your Dunno, Yanno and Victor seem to have shameful plans that hurt our planet, you shall continue protesting against the plans by continuing to spread information that will allow more people to open their eyes in time and save what is left to be saved.

In this saga, plans for a new road and exploitation of natural land are the theme. But in your vicinity, something else may happen that has similar actors behind the grand plans.

The moral I leave you with is – Always keep your eyes open when people talk about grand projects and promise gold and green forests. Gold and the green forest never ends up with anyone other than the founder of the grand project. It is always the casino owner who wins. Never forget that!

Anna Bohlin
2017

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 14


Del 14

For English look below the Swedish text

Ville och Valle hade ju lärt av Viktor hur man löser sådana problem, som i hans värld inte ens var ett problem utan ett nöje och tidsfördriv. För varje klagomål som inkom från invånarna löd svaret – Vi skjuter dem! Djuren alltså (förf.anm).

Problemlösningen kan ju låta enkel och korrekt, men för att skjuta djur behövdes tillstånd, det visste till och med Ville och Valle. Nu började Ville och Valle stöta på verkliga problem. Deras edsvurna vänner på avdelningen naturskydd satte sig plötsligt emot deras planer och sade att Ville och Valle inte fick skjuta djur hur som helst eller när som helst. Det spelade ingen roll hur obekväma de upplevde djuren som flyttat in till den lilla staden.

Ville och Valle gillade inte mothugg, som ni vet. Särskilt inte av den karaktären de inte kunde göra något åt. Av Viktor hade de lärt sig att anlägga martyrskapet som försvarsteknik. De fick till och med invånarna med sig, där de allra flesta verkade mycket irriterade på en del djurarter som flyttat in vid bästa strandläge. Att de djuren innebar mat för Ville och Valles favoritdjur, som de gärna skröt med i reklamen för staden brydde sig få om. Ville och Valle lyckades få många ur invånarskaran med sig på sin snyftvals, men inte ens det hjälpte dem ur knipan med de oönskade djuren.

Däremot hade de nu funnit en universell syndabock för allt som gick snett i den lilla staden. De skyllde allt på detta enskilda, småskaliga problem. Ville och Valle hade funnit en utmärkt avledningsmanöver. Nu hade folket retat upp sig på ett pytteproblem och såg inte längre att Ville och Valle tänkte skapa ett gigantiskt framtidsproblem, som kanske aldrig skulle gå att lösa. De kunde fortsätta sina vägbyggnadsplaner tämligen ostört och Viktor smidde vidare på sina storslagna planer för sin i stort sett värdelösa mark, som han äntligen kunde börja förvandla till reda och stora pengar.

Part 14

Dunno and Yanno had learned from Victor how to solve such problems, which in Victor´s world was not even a problem but a pleasure and pastime. For each complaint received from residents, the answer was – We shoot them! He ment the animals (authors note).

The problem solving may sound simple and correct, but for shooting animals, Dunno and Yanno needed permission. Now, Dunno and Yanno began to encounter real problems. The Nature Conservation Department suddenly opposed their plans and said that Dunno and Yanno were not allowed to shoot animals. It did not matter how uncomfortable they experienced the animals that moved into the small town.

As you know, Dunno and Yanno did not like that answer. Especially when they could not do anything about it. They had learned from Victor to establish the martyrdom as defense mechanism. They even got residents on their side, who seemed to be very annoyed by some birds that moved in at the best beach. The hatred birds were food for Dunno and Yanno´s favourite bird the sea eagle, which they gladly promoted in the city’s advertising. They did not care about that. Dunno and Yanno managed to get many of the inhabitants on their side, but it did not help them out of the difficulties with the unwanted animals.

On the other hand, they had now found a universal scapegoat for everything that went wrong in the small city. They blamed all on this single, small-scale problem. Dunno and Yanno had found an excellent diversion. Now the people had occupied themselves with a hunting problem and no longer realized that Dunno and Yanno were about to create a huge future problem, which they might never be able to solve. They could continue their roadbuilding plans without any interference, and Victor continued on his grand plans for his land, which he finally could start turning into great and big money.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 11


Del 11

For English look below the Swedish text

Vad Ville och Valle helt missade under sin långa tid av utbyggnad av staden var att omvärlden gjort häpnadsväckande upptäckter och samlat ny modern kunskap om stadsplanering. Det jordklot som Ville och Valle bodde på i den lilla staden höll på att bryta ihop av människans feltänkande. Omvärlden hade därför bestämt att ändra på hela mänsklighetens leverne för att rädda jordklotet till kommande generationer mänsklighet.

Allt detta hade gått Ville och Valle förbi. Helt enkelt av den anledningen att de var helt upptagna med sina storslagna projekt och i sin enfald trodde att det räckte med att lyssna på Viktor. Han visste ju faktiskt allt de behövde veta. Han visste till och med om vad omvärlden hade bestämt, men eftersom det inte passade in i hans egna storslagna planer brydde han sig inte om att följa de råden. Han var sig själv nog och visste helt enkelt allt bäst själv redan. Ingen annan än han kände ju till hans grandiosa förvandlingsplaner. Inget skulle få stoppa honom.

Part 11

What Dunno and Yanno completely missed out during the long time of expansion of the city was that the outside world made amazing discoveries and gathered new modern knowledge of urban planning. The planet was about to break down because of human wrongthinking. The outside world had therefore decided to change the lives of all humanity to save the planet to future generations of humanity.

All of this had passed Dunno and Yanno without notice. Simply because they were completely occupied with their magnificent projects and, in their minds, thought it was enough to listen to Victor. Indeed, he knew everything they needed to know. He even knew what the outside world had decided, but because it did not fit into his own grand plans, he did not care to follow the councils. He was enough by himself and knew all that he needed to know. No one but he knew his grandiose development plans. Nothing would stop him.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 8


Del 8

For English look below the Swedish text

Det förhöll sig nämligen så att Ville och Valle inte klarade att göra allt på egen hand. De rådde inte över allt själva i den lilla staden. De var tvungna att övertyga omvärlden om att projektet var en utmärkt plan. Viktor förstod att Ville och Valle kanske inte riktigt skulle klara av projektet helt på egen hand, så han hjälpte dem en aning på traven.
Viktor kände många utanför den lilla staden, som de skulle behöva ha hjälp av. Han såg till att de var med på noterna i den falsksång, Ville och Valle skulle skråla ut över staden i toner som för invånarna skulle låta som skönsång.

Ville och Valle lurade i stadens invånare att en stor ny väg skulle behövas för att den lilla staden skulle slippa en massa bullrande trafik. Visserligen skulle den nya vägen gå någon helt annanstans än den egentligen behövdes, men på något sätt lyckades Ville och Valle lura i invånarna att allting var fullkomligt logiskt och helt nödvändigt. De talade inte alls om att det var Viktor som ville ha en väg till sina marker där han ville bygga en förstad till den lilla staden, som nu höll på att bli betydligt större än just en liten stad.

Part 8

Dunno and Yanno could not do everything on their own. They had to convince the outside world that the project was an excellent plan. Victor realized that Dunno and Yanno might not be able to handle the project entirely on their own, so he helped them a little.
Victor knew many people outside the small town that they would need help from. He made sure that they agreed about the false data Dunno and Yanno presented for the inhabitants.

Dunno and Yanno fooled the inhabitants in the city that a great new road would be needed for the small town to get rid of noisey traffic. They did not say that the new road would be built in an area where it really was not needed. In some way, however, Dunno and Yanno fooled the residents that everything was perfectly logical and absolutely necessary. They did not talk at all about Victor interest. He wanted the road so he could build houses on his fields and create a suburb of the small town. The town would become much bigger after his grandiose plans.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

It’s spreading – sagan sprider sig :)


Mötesplats 0156 finns ett inlägg som hänvisar till sagan om Ville, Valle och Viktor. Besök gärna inlägget och gilla det om ni tycker inlägget är värt tummen upp. 

Vi behöver alla lära oss att upptäcka varningssignaler kring storslagna projekt. Att läsa sagan kan vara ett sätt att göra det.

On the fb page Mötesplats 0156 you can read a post about the tale of Yanno, Dunno and Victor. If you feel like it, please stop by the page and give the post a like.

We all need to learn to recognize the grandiose project warning signals. To read the tale isone  way to learn that.

Anna

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 4


Del 4

For English look below the Swedish text

Eftersom de såg upp till Viktor, som var geniet i trion, ville de gärna efterlikna honom. Han hade ju en lagom gåtfull framtoning och beblandade sig inte så mycket med andra. Han höll sig i bakgrunden och tänkte ut nya planer och lät sin förvandlingsakt pågå ständigt i alla hörn av världen.
De visste att han bestämde, så när de fick chansen att basa över en hel liten stad ville de inte vara sämre. De gjorde som Viktor, de struntade i att höra efter med invånarna i staden. De tyckte Viktors storslagna planer var felfria, så att fråga några andra till råds skulle bara ta onödig tid och skapa onödiga frågor. Varken Ville eller Valle gillade besvärliga frågor.

Part 4

Victor was nearly a god for Dunno and Yanno. Victor was the genius of the trio. Dunno and Yanno would very much be like him, the smartest guy they knew. Victor had an enigmatic image and didn’t mingle much with others. He stayed in the background and figured out new grandiose plans and let his development plans go on constantly in all corners of the world.
They knew that he decided, so when they got the chance to boss over an entire small town they did not want to be outdone. They did as Victor told them to do. They did not bother to check with the citizens if they were ok with the grandiose plans. They thought Victor’s plans were faultless, so ask others would only take unnecessary time and create unnecessary issues. Neither Dunno or Yanno wanted inconvenient questions.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 2


Del 2

For English look below the Swedish text

En dag intresserar sig plötsligt tre små män för den lilla staden. Vi kan kalla dem Ville, Valle och Viktor utan att de för den skull har någon som helst koppling till de riktiga Ville, Valle och Viktor från 1970-talets barnprogram. De här tre figurerna är inte alls av samma typ.

Ville är lite velig och har inte modet att gå sin egen väg. Ville lyssnar på vad Valle säger och håller med av ren bekvämlighet för att inte göra sig obekväm inför varken Valle eller Viktor. Valle har nämligen tydligt gjort klart att det är han som bestämmer och alltid har rätt. Vad Valle inte riktigt har räknat ut är att Viktor har fått Valle att tro att Valle bestämmer. I själva verket bestämmer den listige Viktor, som alltid tar hem segern, kring allt som trion tar sig för.

Viktor är så listig att han håller sig lite bakom Ville och Valle. Viktor har inget egentligt intresse att hålla ihop med Ville och Valle annat än att hans egna storslagna planer vinner på att låta dem hänga på hans idéer. Viktor har bara en enda storslagen plan i livet. Att förvandla allt han kommer över till reda pengar. Mycket pengar ska det vara för att han ska känna sig riktigt nöjd. Han upptäckte tidigt i livet att allt gick att göra om till pengar. Han upptäckte också att inte alla andra hade kommit på det utan bara några få. Det gav honom stora möjligheter att genomföra sina storslagna förvandlingsplaner utan att så många förstod vad han höll på med. Ville och Valle var typexempel på figurer som inte begrep någonting av hans dolda planer. De trodde verkligen på hans fagra tal som lurade i Ville och Valle att de var hjärnorna bakom planerna de hade.

Part 2

One day, the little town suddenly interested three small men. We can call them Dunno, Yanno and Victor.

Dunno is a little indecisive and do not have the courage to go where the true heart and mind leads. Dunno always listen to what Yanno says and then agree, afraid of making Yanno and Victor angry.
Yanno made it clear that it is he who decides and he who is always right. What Yanno has not really figured out is that Victor has made Yanno believe that Yanno decides. In fact Victor is the one who decides everything and always is the winner.

Victor is smart. He always stays a little bit behind Dunno and Yanno. Victor has no real interest being friends with Dunno and Yanno, other than his own grand plans would not go through without their help. Victor has only one single grand plan of his life. To turn everything he comes across to cash. A lot of money will make him really satisfied. He discovered early in life that he liked turning everything to pure cash. He also discovered that not everyone else had thought of it, only a few. It gave him great opportunities to implement his grand development plans without many understanding what he was doing. Dunno and Yanno were typical examples of characters who did not understand anything of his hidden plans. They really believed in his fair speeches about how great his plans where even for othter people. Yanno and Dunno thought they were the brains behind the plans that Victor had for the little town.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Vad har hänt med Trosa ÖP 2015? What happened?

Jag lämnade den 30 september in synpunkter på Trosa kommuns översiktsplan 2015. Se inlägget:


I told our politicians how I feel about them erasing our nature. Look at this post:

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2015 FÖR TROSA KOMMUN | Annas Art – FärgaregårdsAnna

I det dokumentet påpekar jag hur väl Trosa kommun prickar in samtliga varningssignaler för storslagna projekt, som kan vara skadliga för kommunens utveckling. En av kontrollpunkterna handlar om bristande insyn och öppenhet för projektet.

In that document, I note how well Trosa spots in all of the warning signs of grandiose projects, which can be harmful to the development of the municipality. One of the checkpoints is about lack of transparency and openness for the project.

Vad händer tror ni?

What happens do you think?

TROSA KOMMUN HAR RADERAT HELA SIN WEBBSIDA SOM HANDLAR OM ÖVERSIKTSPLAN 2015!

Trosa deletes the website that is about the master plan in 2015!

Det går inte längre att ta del av förslaget till Översiktsplan 2015 via kommunens hemsida.
Men här kan ni ladda ner en pdf med förslaget till Översiktsplan 2015 om ni fortfarande vill kunna ta del av förslaget.

It is no longer possible to take note of the draft Comprehensive Plan in 2015 through the municipal website. 

But here you can download a pdf of the draft Comprehensive Plan 2015 if you still want to take part of the proposal.

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf | Annas Art – FärgaregårdsAnna

Trosa kommun bekräftar alltså på nytt kontrollpunkt 10.

Trosa therefore reaffirms checkpoint 10th

10. If the project seems to evade the decision paths, rename, or get documents that mysteriously disappear. Wake up from slumber. Be wide awake at what is happening.

Fortsättning lär följa!

To be continued!

Anna